Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
 

Mobilitat

Inici  > Temes  > Mobilitat sostenible  > Coneix la mobilitat sostenible  > Propostes d'actuació
 

Algunes propostes d'actuació


1. Sobre la mobilitat a peu i l'espai urbà per als vianants

 • Augmentar la superfície viària adreçada als vianants (eixamplament de voreres, creació d’illes de vianants i zones de prioritat invertida, etc.).
 • Crear itineraris coherents i segurs de vianants.
 • Millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques que impedeixen la mobilitat dels vianants, i, especialment, de qui té dificultats per moure’s o ho ha de fer en cadira de rodes.
 • Optimitzar el temps dels semàfors per afavorir el pas dels vianants, especialment dels sectors amb més dificultats de desplaçament.
 • Crear itineraris per a la mainada i joventut que afavoreixin la seva mobilitat a peu o en bicicleta a l’hora d’anar a l’escola, i facin de la ciutat un entorn urbà més segur, tranquil i confortable

2. Sobre l'ús més racional i eficient del cotxe

 • Fomentar el cotxe compartit (car pooling) i el cotxe multiusuari (car sharing) com a alternatives a la tinença de vehicle privat.
 • Fomentar l’aparcament compartit per avançar vers un rendiment millor dels espais d’aparcament dels centres de treball.
 • Ampliar la xarxa d’aparcaments de dissuasió en les estacions de tren o en les parades d’autobús amb l’objectiu de fomentar la intermodalitat i un ús més eficient del vehicle privat.
 • Llançar campanyes informatives sobre l’ús responsable del cotxe i, per extensió, també de la moto.

3. Sobre la xarxa viària i la circulació de vehicles de motor

 • Gestionar i planificar les infraestructures de manera coordinada i integrada per reduir les inversions ineficients, i promoure les que reforcin una mobilitat més sostenible.
 • Millorar l’articulació entre la política d’ordenació del territori i les polítiques de transport i comunicacions.
 • Tractar adequadament les vies per moderar el trànsit, adequar la velocitat dels vehicles i millorar la seguretat viària.
 • Aplicar les noves tecnologies telemàtiques i els sistemes de gestió del trànsit en favor dels objectius de reforç de la sostenibilitat.
 • Fomentar la creació de centres de control de mobilitat que gestionin globalment la mobilitat de les persones usuàries dels diferents sistemes de desplaçament.

4. Sobre la mobilitat en transport públic col·lectiu

 • Fomentar la xarxa de transport públic col·lectiu perquè pugui competir amb la percepció de qualitat que tenen les persones usuàries del vehicle privat.
 • Donar prioritat al transport públic col·lectiu per superfície –sobretot als nuclis urbans-, ampliar les xarxes de carril bus i millorar-ne el servei.
 • Protegir els carrils bus urbans i interurbans i evitar que les persones usuàries d’altres modes de transport els envaeixin.
 • Continuar adaptant el servei a les persones amb mobilitat reduïda per fer més universal el transport públic col·lectiu i evitar discriminacions pel que fa a la mobilitat urbana i interurbana.
 • Crear consorcis del transport de les grans ciutats catalanes per millorar les línies i els serveis de transport urbà i interurbà.
 • Desenvolupar actuacions de suport als municipis amb transport urbà de viatgers.
 • Impulsar la renovació de les flotes de transport discrecional de viatgers i millorar-ne la seguretat.
 • Crear carrils bus als accessos de les grans ciutats, especialment a Barcelona.
 • Fomentar la connexió dels polígons industrials i centres comercials o de lleure amb transport públic per millorar-ne l’accés i promoure, d’aquesta manera, el valor d’una mobilitat no basada exclusivament en l’ús del cotxe.
 • Adaptar els horaris, les freqüències de pas i els itineraris dels autobusos a les necessitats dels col·lectius de persones treballadores dels polígons industrials i les zones comercials i de lleure.
 • Fomentar l’aparcament del cotxe privat amb disponibilitat d’accés a un mode de transport públic col·lectiu (aparcaments de dissuasió o park-and-ride).

5. Sobre la mobilitat en bicicleta

 • Fomentar la utilització de la bicicleta com a vehicle urbà i no només com a element esportiu o de lleure.
 • Ampliar les xarxes de carril bici per fomentar l’ús de la bicicleta.
 • Instal·lar aparcaments i millorar la senyalització de les vies per a bicicletes, sobretot en els punts de confluència amb altres modes de transport, ja que contribueix a ordenar la mobilitat i millorar la seguretat col·lectiva.
 • Crear carrils bici intermunicipals per fomentar la bicicleta com a mitjà de transport urbà i interurbà.
 • Incorporar la bicicleta a la flota de vehicles dels diferents serveis de l’Administració.

6. Sobre la millora de la qualitat ambiental urbana

 • Millorar el control de les emissions contaminants relacionades amb el trànsit.
 • Reduir la participació del trànsit en el conjunt de les emissions contaminants, sobretot pel que fa als gasos amb efecte d’hivernacle.
 • Millorar el control de la contaminació acústica produïda pel trànsit.
 • Augmentar el control de les infraccions dels vehicles de motor en matèria d’emissions contaminants, incloent-hi el soroll.
 • Aprofundir en el coneixement científic dels efectes del soroll i dels diferents elements i compostos contaminants sobre la salut física i psicològica de les persones.
 • Elaborar mapes de soroll per determinar les zones urbanes més afectades per aquest tipus de contaminació i valorar la qualitat ambiental d’un municipi o barri.
 • Asfaltar amb paviment sonoreductor i aplicar mesures antisoroll per minimitzar els efectes sobre els vianants i la població que viu en els carrers més sorollosos.
 • Fomentar la investigació i l’ús de vehicles impulsats amb fonts d’energia renovables, tecnologies alternatives als combustibles d’origen fòssil.

7. Sobre la planificació i la gestió de la mobilitat urbana

 • Estudiar la viabilitat local i supramunicipal i elaborar plans de mobilitat local que contribueixin a reordenar la xarxa bàsica, d’acord amb criteris de mobilitat més sostenible.
 • Incorporar la mobilitat i l’accessibilitat a les ordenances municipals.
 • Promoure l’elaboració de pactes per a la mobilitat local i metropolitana.
 • Aprofundir en el coneixement dels indicadors de mobilitat local i supramunicipal.

8. Sobre l'educació i la informació per a una mobilitat més sostenible

 • Impulsar l’educació de la mobilitat de la mainada i de la joventut des de les primeres etapes educatives a fi que coneguin els riscs associats al model de mobilitat actual.
 • Llançar campanyes sobre seguretat viària, especialment en l’àmbit urbà.
 • Aprofundir en el coneixement dels hàbits de mobilitat de la ciutadania.
 • Canviar progressivament l’actitud individual pel que fa als hàbits de mobilitat a fi de fer un ús racional del vehicle privat i fomentar la utilització del transport públic.
 • Difondre, entre les empreses, les experiències de mobilitat sostenible de les persones treballadores que siguin paradigmàtiques i que estiguin donant bons resultats.

9. Sobre la seguretat viària

 • Millorar la seguretat viària de vianants i de ciclistes a les ciutats.
 • Reduir de manera immediata l’accidentalitat viària d’un 15% a Catalunya i avançar en la reducció de l’accidentalitat d’un 50%, d’acord amb els objectius de la Comissió Europea.
 • Valorar la variable mobilitat in itinere i l’accessibilitat al centre de treball com un factor de risc laboral, i incorporar-la en l’avaluació dels riscs de l’empresa.
 • Aprofundir en l’estudi dels accidents de treball in itinere i del trànsit in mission (en horari laboral) que permeti actualitzar la informació i les dades estadístiques de què es disposa.
 • Dur a terme noves campanyes de sensibilització dels efectes dels accidents de trànsit sobre la salut física i psicològica de les persones, especialment entre la joventut.

10. Sobre l'ordenació del territori i la planificació urbanística

 • Incorporar la política de transport en l’ordenació territorial i en la planificació urbanística, d’acord amb la Llei de mobilitat de Catalunya.
 • Fomentar la barreja d’usos a l’espai urbà –àrees multifuncionals- en comptes de segregar les activitats en àrees monofuncionals.
 • Afavorir la compactació urbanística en comptes de la difusió a fi d’escurçar distàncies entre habitatge, lloc de treball i àrees de servei. Tanmateix, això no ha de comportar la hiperdensificació de les àrees urbanes.
 • Incorporar els plans de mobilitat en el disseny dels polígons industrials i els centres multiserveis per afavorir la utilització del transport públic o d’altres mitjans de transport alternatius al vehicle de motor privat.

11. Sobre el transport de mercaderies

 • Regular la mobilitat dels vehicles de transport de mercaderies a les ciutats a fi de millorar la fluïdesa del trànsit.
 • Promoure la intermodalitat per al transport de mercaderies.
 • Fomentar el transport ferroviari de mercaderies tot millorant i ampliant la xarxa existent i connectant els ports amb la frontera.
 • Estudiar l’establiment d’una política de rebaixes en els transports nocturns a les autopistes.

12. Sobre els costos socials i ambientals del transport

 • Internalitzar els beneficis socials i econòmics derivats de la mobilitat de les persones treballadores en el balanç comptable de les empreses.
 • Exigir la incorporació del cost del transport en el cost d’urbanització a fi que els promotors de polígons industrials o de centres multiserveis desenvolupin les seves actuacions tot incloent-hi una xarxa de transport públic col·lectiu eficient.

13. Sobre la mobilitat de les persones treballadores

 • Implicar les empreses en l’elaboració de plans de gestió de la mobilitat de les persones treballadores i en la integració dels costos socials, econòmics i ambientals que comporten els desplaçaments quotidians.
 • Subvencionar una part del cost econòmic de la mobilitat de les persones treballadores quan la persona opti per un mitjà o un sistema de transport sostenible.
 • Reordenar els torns i horaris a fi de reduir la coincidència horària d’entrada al lloc de treball, sense que això comporti tensions addicionals entre les persones treballadores.
 • Potenciar el transport col·lectiu d’empresa i ampliar el dret de les persones treballadores de les empreses subcontractades a utilitzar-lo, i també els serveis de manteniment i serveis auxiliars en general.
 • Afavorir la implantació del cotxe multiusuari a les empreses (car sharing), tant com a flota pròpia com entre les persones treballadores.
 • Crear la figura del gestor de la mobilitat a les grans empreses i els polígons industrials perquè contribueixi a millorar l’accés de les persones treballadores a mitjans o sistemes de transport sostenible.
 • Estudiar les relacions de cooperació entre empreses per reduir la mobilitat obligada en vehicle privat i reduir el nombre d’accidents.
 • Impulsar la creació d’oficines o centres per a la promoció de la mobilitat sostenible i del transport públic col·lectiu en l’accés als polígons industrials o als grans centres comercials i de lleure.
 • Incorporar l’accessibilitat al lloc de treball en les estratègies d’actuació i de negociació col·lectiva.

Data d'actualització: 02.09.2009